Cấp, đổi, cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành
1.   Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (GP KD LHQT) đến TCDL trong các trường hợp sau:
+ GP KD LHQT bị mất, cháy hoặc tiêu hủy;
+ GP KD LHQT bị rách, nát.
 
2.   Trường hợp GP KD LHQT bị mất, cháy hoặc tiêu hủy, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và Tổng cục Du lịch trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày phát hiện giấy tờ bị mất, cháy hoặc bị tiêu hủy.  
3.   Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày khai báo, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị Tổng cục Du lịch cấp lại giấy phép kèm theo xác nhận của cơ quan công an về việc đã khai báo, trừ trường hợp giấy phép bị mất mà sau đó được tìm thấy trước khi hết thời hạn gửi đơn đề nghị cấp lại.  
4.   Trường hợp giấy phép KD LHQT bị rách, nát, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép kèm theo bản gốc giấy phép bị rách, nát đến Tổng cục Du lịch.  
5.   Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại giấy phép của doanh nghiệp, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm xem xét, cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp.